3 สิงหาคม 2021

เที่ยวชม โบสถ์คริสต์ จันทบุรี กราบขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสิน

โบสถ์คริสต์ จันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นวิหารที่สวยงามเป็นอย่างมาก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน …

แสดงข้อมูลทั้งหมด..